Kodaigo no kakari musubi, gendaigo no noda kōbun, Okinawa-go no kakari musubi no hikaku [A comparison of Old Japanese kakari musubi, Modern Japanese noda, and Okinawan kakari musubi], 285-309.

Title: Kodaigo no kakari musubi, gendaigo no noda kōbun, Okinawa-go no kakari musubi no hikaku [A comparison of Old Japanese kakari musubi, Modern Japanese noda, and Okinawan kakari musubi], 285-309.
Format: Chapter
Publication Date: 2018
Published In: Hiroyuki Takada, Noriko Onodera, Hiroshi Aoki (eds.) Rekishi Goyōron Kenkyūron no hōhō [Methods in historical pragmatics]
Publisher Hituzi Shobō
Ivan Allen College Contributors:
Related Departments:
  • School of Modern Languages